Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Handboek Beekherstel en Erfgoed

Beekherstel is een van de grote ruimtelijke opgaven in Nederland. De komende jaren worden duizenden kilometers beek opnieuw ingericht, een klus die alleen maar urgenter is geworden na de wateroverlast van de zomer van 2016. Ecologie, waterkwaliteit, veiligheid en klimaatrobuustheid staan daarbij voorop. Beekdalerfgoed is daarbij vaak nog niet goed in het vizier, terwijl de praktijk laat zien dat het vaak extra ruimtelijke en recreatieve kwaliteit kan toevoegen, draagvlak kan opleveren en inspiratie kan geven. In opdracht van STOWA, het kennisinstituut van de waterschappen, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt Overland de handreiking 'Beekherstel en Cultureel Erfgoed'. In 2016 brachten we de kennisbehoeften van de waterschappen in kaart. In 2017 maken we de handreiking. In veldwerkplaatsen bekijken we in de praktijk wat erfgoed op kan leveren, hoe je het kunt benutten, en wat je daarvoor nodig hebt.

Sprengenbeek met ijzerhoudend water op Kroondomein het Loo bij Niersen. Sprengenbeken zijn vanaf de zeventiende eeuw gegraven voor de watervoorziening van watermolens en later ook wasserijen. Vaak zijn de bodems verdicht met leem. Wat betekent dat voor beekherstel en het beheer?

Op het Twentse landgoed Het Lankheet zijn oude waterbeheersmaatregelen een inspiratiebron voor nieuwe economische, ecologische en hydrologische opgaven. Oude beekfuncties worden opnieuw toegepast, zoals het wateren van hout - hier op de foto - en het bevloeien van grasland. Dat draagt bij aan piekberging, verdrogingsbestrijding en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Hoogtebeeld (AHN2) van de dalvlakte van de Beerze bij Smalbroeken bij Boxtel. Uit het markante relif van oude beeklopen, pleistocene ruggen en uit de bijzondere doorsnijding van een ouder wallensysteem door de meanderende beek, valt veel af te leiden over de aard van de natuurlijke loop, het ontstaan van de huidige meanderende loop en het vroegere landgebruik.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw n natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.