Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Erfgoed in ruimtelijke plannen

Sinds 1 januari 2012 hebben overheden volgens het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) de plicht om in hun ruimtelijk beleid rekening te houden met cultuurhistorische waarden. Vanaf 2018 zijn gemeenten verplicht om een omgevingsplan vast te stellen, met regels over de fysieke leefomgeving. Het historisch gegroeide landschap zal voor vrijwel alle gemeenten een belangrijke basis zijn bij het formuleren van de omgevingsvisie. Welke historisch-ruimtelijke kwaliteiten heeft onze gemeente, en hoe kunnen we die meenemen, versterken of afwegen in de ontwikkelingen die op ons af komen?
Overland is op verschillende manieren betrokken bij de manier waarop cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening wordt geďntegreerd. Bij vrijwel alle historisch-landschappelijke inventarisaties geven we adviezen, variërend van vrijblijvende wenken tot uitgewerkte planteksten. We geven advies over de inbreng door lokale groepen, over de formulering van de waardering en over haalbare mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te verhogen door het aanwezige erfgoed zo goed mogelijk te benutten.
We leverden een bijdrage aan de notitie 'Erfgoed en Ruimte' van OCW. We verzorgden een deel van een cursus 'Erfgoed in het bestemmingsplan' van de RCE en we leverden input voor de notitie van de RCE over richtlijnen voor cultuurhistorisch onderzoek (2012).
Voor gemeenten op de noordwestelijke Veluwe organiseerden we een workshop over erfgoed als inspiratie of onderlegger voor de Omgevingsvisie.

Cultuurhistorische waarden worden gelinkt met ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Wageningen. Aanleiding was een uitgebreide inventarisatie in samenwerking met RAAP, bureau Van Meijel en stedenbouwkundige Els Bet (2017).

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.