Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Biografie van het IJsselmeer

Het IJsselmeer is een van de meest karakteristieke gebieden van Nederland. Het is een gebied met een lange geschiedenis en een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen - bij uitstek een gebied waarin de relatie van Nederland met het water zichtbaar is. In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte Overland de Cultuurhistorische Biografie van het IJsselmeer.
Bekijk de film over de biografie of download het rapport.

Ruimtelijke opgaven
Het IJsselmeergebied staat de komende decennia voor grote opgaven. Het gaat daarbij om forse doelstellingen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening van het Deltaprogramma, om windenergie, recreatieve ontwikkelingen, stedelijke uitbreidingen en om nieuwe natuurgebieden, zoals de Markerwadden. Om daar een samenhangend antwoord op te geven werkt het Rijk samen met gebiedspartijen aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. De IJsselmeerbiografie biedt hiervoor krachtige aanknopingspunten en inspiratie. Zo wordt het mogelijk om de waardevolle historische karakteristieken te integreren in de ruimtelijke opgaven. Voor provincies en gemeenten is de biografie een onmisbare input voor de Omgevingsvisie.

Vier karakteristieken
Het maken van een biografie is een vernieuwende, integrale aanpak die voor het IJsselmeergebied nog niet eerder is toegepast. Van de fysieke omgeving is een levensbeschrijving gemaakt, van de vroegste oorsprong tot het heden. De IJsselmeerbiografie geeft een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied en onderscheidt vier karakteristieken, die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit die we nu in het gebied ervaren. Door deze karakteristieken te gebruiken binnen ruimtelijke opgaven krijgt de toekomst een verleden.

Functies, opgaven, waterbeheerstaken in het IJsselmeergebied volgens het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016 - 2021.

Ruimtebeleving is een van de grote kwaliteiten in en rond het IJsselmeer. Op de foto een bevroren Gouwzee tussen Marken en Monnickendam.

Door het wegslaan van veenmoerassen heeft de Zuiderzee zich in het verleden uitgebreid. Door golfslag ontstond tussen Putten en Nijkerk een natuurlijke waterkering in de vorm van een strandwal (zie foto). Deze strandwal bood enige bescherming maar kon niet verhinderen dat Hoophuizen bij Nunspeet - in de middeleeuwen nog een dorp - op één boerderij na, is verdwenen.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.