Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Het erfgoed van Nieuwegein

Samen met Archeologisch bureau RAAP en het Monumenten Advies Bureau verrichte Overland een inventarisatie van cultuurhistorische waarden in Nieuwegein. Nieuwegein was tot in de jaren '70 (toen nog gemeente Jutphaas en Vreeswijk) een bijzonder landelijk gebied met polders, die in de middeleeuwen, op last van de bisschop van Utrecht, waren ontgonnen. Er lag een agrarisch landschap, met uitgestrekte rechte stroken grasland, afgewisseld met soms bochtige wegen, kaden en buitenplaatsen. Dwars door dit oude landschap liep een stelsel van kanalen zoals de Middeleeuwse Vaartse Rijn en het 20e-eeuwse Amsterdam-Rijnkanaal. Nu is de gemeente voor het overgrote deel verstedelijkt. Overland karteerde het prestedelijke landschap van Nieuwegein. Dat bleek in veel wijken nog verrassend goed herkenbaar. In sommige woonwijken is de oude strokenstructuur nog herkenbaar, met rechte lijnen, vaak gericht op de Lekdijk of een oude kade. Heel bijzonder is dat de typische ontginningsassen en achterkaden een nieuwe plek hebben gekregen in de stedelijke structuur. Binnen en tussen de woonwijken zijn dit nu kleine minilandschappen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Op basis van de kartering gaf Overland beleidsadviezen om de prestedelijke structuren en sferen nog meer te benutten in het ruimtelijk beleid.

Het Tiendpad (vroeger Tiendkade) ligt midden in het stedelijk gebied van Nieuwegein, en stamt waarschijnlijk uit de 11e eeuw. De kadestructuur (weg, omgeven door knotwilgen en sloten) vormt een minilandschapje binnen de stad. Op de achtergrond de 20e-eeuwse Beatrixsluizen in het Lekkanaal.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.