Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Erfgoedstrategie De Geelders

Het Brabantse natuurgebied de Geelders, midden in het Nationaal Landschap Het Groene Woud, is een van de zeldzame leembossen van Nederland. Het herbergt hoge natuurwaarden, zoals de kleine ijsvogelvlinder, wespendief, houtsnip, bijna 1000 soorten kevers en bijzondere voorjaarsflora. Steeds duidelijker wordt dat de Geelders ook een cultuurhistorische en landschappelijke schatkamer is. Het is een van de weinige plekken in Brabant waar de middeleeuwse (bos)kampstructuur nog zichtbaar is en waar de historische wal- en voorpootstructuur nog goed bewaard is gebleven.

Ook uniek is het zeer gave reliëf. Op aardkundig (en mogelijk ook door mensen) ontstane hoogteverschillen ligt een fijn reliëf van wallen, rabatten, verhoogde wegen, oude beeklopen en sloten, dat stamt uit de periode vanaf de Middeleeuwen tot aan de jaren '30 van de twintigste eeuw. Tot slot is de Geelders een groot restant nat bos, met ook nu nog weinig bebouwing. De kern van het gebied wordt gevormd door (gebruiks)bossen die al eeuwenlang in gebruik zijn als (hakhout)bos. De geďsoleerd gelegen natte bossen hebben op diverse plekken het karakter van een 'oerbos', wat het gebied uitdagender maakt dan 'gewone' wandelgebieden. Het roept de sfeer op van de vroegere desolate bos- en heidegebieden.

Erfgoedstrategie
De twee grootste beheerders van De Geelders, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap, willen de cultuurhistorische waarden een belangrijke rol geven bij de inrichting en het beheer van het gebied. In opdracht van Stichting Het Groene Woud in Uitvoering, en samen met de terreinbeheerders en verschillende vrijwilligersorganisaties, heeft Overland daarom een Erfgoedstrategie opgesteld. Centraal daarin staat het beter zichtbaar en beleefbaar maken van het middeleeuwse (bos)kampenlandschap. Dat gebeurt door een deel van de oude gemeenschappelijke heide- en weidegronden - de zogenaamde gemeint - weer als heidegebied in te richten, in combinatie met het herstel van de kampenstructuur met zijn wallen en voorpootstroken.

Uitvoering van start
Daarnaast bevat de Erfgoedstrategie aanbevelingen voor het opnemen van cultuurhistorische waarden in het gangbare beheer - zodat de kampenstructuur bijvoorbeeld beter zichtbaar wordt en de historische wallen worden beschermd - en een uitvoeringsprogramma. Er wordt gestart met het zichtbaar maken van enkele historische wallen en voorpootstroken, de herintroductie van (historisch) hakhoutbeheer - in combinatie met het opknappen van een deel van het rabattensysteem - en de aanplant van singels en hagen. Daarnaast wordt gewerkt aan verdergaande samenwerking tussen terreinbeheerders en vrijwilligersgroepen en aan brede communicatie met bewoners en belangstellenden.

Downloads:
  • de Erfgoedstrategie Geelders hoofdrapport (pdf, 14MB)
  • de Basiskaarten
  • de Strategiekaarten
  • Welkom bij Overland

    Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.