Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

‘De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse kust’

Wat is Nederland zonder kust? De kust is vrijheid, uitzicht, weer en wind - een contramal voor de drukke Randstad. Maar bovenal is onze kust één van de meest kenmerkende, grote en goed bewaarde ruimtelijke structuren van Nederland, met unieke landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten, ook in internationaal opzicht. ‘De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse kust’ zet die ‘kustkwaliteiten’ op een rij en laat zien hoe ze gebruikt kunnen worden bij de vormgeving van de grote opgaven waarvoor de Nederlandse kust de komende decennia staat – van kustverbreding en klimaatverandering tot natuurontwikkeling en de herstructurering van de badplaatsen.

‘De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse kust’ is een bouwsteen voor het Nationale Deltaprogramma. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het Deltaprogramma formuleren kustprovincies en rijk een provinciale c.q. nationale kustvisie (in respectievelijk 2011 en 2012), waarin zij strategische keuzes maken voor de inrichting van het kustgebied in de komende eeuw. Naast kustveiligheid is ook ruimtelijke kwaliteit hierin een belangrijk ankerpunt.

De komende decennia staan grote ruimtelijke opgaven op de agenda, zoals kustversterking en –uitbreiding en de herstructurering van badplaatsen. Die opgaven bieden kansen voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Steeds meer partijen - de provincies voorop - erkennen het belang daarvan, niet alleen voor natuur en landschap zelf, maar ook voor de recreatieve aantrekkelijkheid en voor het vestigings- en woonklimaat in het achterland.

Hoewel veel Nederlanders de kust op het eerste gezicht ‘gewoon’ vinden, laat de studie zien dat de Noordzeekust – van Cadzand tot Rottumerplaat –internationaal uniek is. De studie zet de kustkwaliteiten op een rij, zoals ‘vrij zicht’ en ‘natuurlijkheid’. Dat lijken op het eerste gezicht open deuren, maar door de kwaliteiten gestructureerd te expliciteren kunnen ze opgenomen worden in ruimtelijke analyses en afwegingen, en benut worden voor nieuwe ontwerpen.

De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse kust’ is de eerste studie waarin de kwaliteiten van het kustgebied zo consequent zijn uitgewerkt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschreef de historische wording van deze kwaliteiten. Strootman Landschapsarchitecten en Muilwijk Landschapsadvies hielpen bij de (landschappelijke) analyses.

Download het rapport hier of op de site van de rijksoverheid.Meer informatie over het Deltaprogramma en het Deelprogramma Kust is te vinden op www.deltacommissaris.nl/onderwerpen/.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.