Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Kennis voor Klimaat: bouwstenen voor duurzame klimaatadaptatie in Hoog Nederland

Klimaatverandering op de agenda
Hoog Nederland is een bijzonder aantrekkelijke economische regio: kennisintensief, creatief en met een internationaal hoog gewaardeerd vestigingsklimaat. De land- en tuinbouw en het daaraan gelieerde agrocomplex behoren tot de meest innovatieve en concurrerende ter wereld. De regio beschikt over aantrekkelijke natuurgebieden op een steenworp afstand van de stad. Hoog Nederland staat de komende decennia voor de opgave om die gezonde, sterke en economisch vitale regio te blÝjven. Het inspelen op klimaatverandering hoort daarbij.

Klimaatadaptatie
Binnen de Hotspot Droge Rurale gebieden van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de hoge zandgronden in beeld gebracht, Ún de mogelijkheden om daarop in te spelen. Innovatief waterbeheer is daarin cruciaal. Door te zoeken naar slimme meekoppelkansen hoeft klimaatadaptatie niet duur te zijn. Nu investeren in klimaatadaptatie - en letterlijk handelingsruimte open laten - kan dure maatregelen in de toekomst voorkomen.

Vijf handelingsperspectieven
De studie is uitgevoerd in opdracht van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Overland heeft de resultaten van diverse wetenschappelijke studies gebundeld en toegankelijk gemaakt. In nauw overleg met onderzoekers, beleidsmakers en maatschappelijke partijen is daaruit vervolgens een agenda voor de toekomst samengesteld. Vijf handelingsperspectieven staan daarin centraal: a) meer aandacht voor regionaal ontwerp en gezamenlijke visieontwikkeling, b) meer ruimtelijke sturing in het waterbeheer, c) nieuwe arrangementen in het grondwaterbeheer, d) investeren in participatief waterbeheer en e) blijvende aandacht voor innovatieve beleids- en kennisontwikkeling. De studie wordt gebruikt bij de verdere uitwerking van het deelprogramma Zoetwatervoorziening van het Deltaprogramma.

Meer informatie, het rapport en de managementsamenvatting zijn te vinden op http://www.kennisvoorklimaat.nl/hotspots/droge-rurale-gebieden/ORASDrogeruralegebieden

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.