Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Cultuursporen in het Duin

Overland verrichtte onderzoek naar het erfgoed in de duinen van Scheveningen, Wassenaar en Katwijk. Deze bijzonder fraaie duinen zijn aangewezen als Natura-2000 gebied, maar behalve natuurwaarden bevatten ze ook bijzondere cultuursporen. Op en in de zeereep liggen bunkercomplexen van de Atlantikwall, langs de binnenduinrand liggen hakhoutcomplexen en in het middenduin liggen grote duinvalleien met veelal verlaten agrarische enclaves, waar de natuur nu weer bezit van neemt. Het rapport geeft kaarten van het erfgoed in de duinen, en detailkaarten van de oude landbouwgebiedjes. In overleg met de opdrachtgevers is een waarderingsmethodiek opgesteld die recht doet aan het duingebied als natuurgebied en toepasbaar is bij ontwikkelingen in het duingebied, zoals waterwinning of natuurontwikkeling.
Naar aanleiding van het rapport vond in 2011 de studiedag 'MoMo in de Duinen' plaats. Modernisering Monumentenzorg (MoMo) heeft onder andere als doel om monumenten te bezien in hun ruimtelijke omgeving en de zorg voor monumenten op te nemen in ruimtelijke plannen. Vervolgens sloten de gemeenten Wassenaar, Den Haag, Katwijk, Staatsbosbeheer en Waterleidingbedrijf Dunea het 'Convenant Cultuurhistorie Meijendel en Berkheide 2012 - 2015' Op basis van de studie van Overland maakte het Museon met de convenantpartners in 2013 het lesprogramma 'Duik in de Duinen'.

Opdrachtgevers: Gemeente Wassenaar, Katwijk en Den Haag, Dunea Duin en Water, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Download het rapport: Cultuursporen in het Duin (pdf); inventarisatie en waardering van het erfgoed in het duingebied Meijendel - Berkheide.


Schietoefeningen (1939)

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw Ún natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.